samothnick

69 tekstów – auto­rem jest sa­mothnick.

"we mgle " 19.10.13

Ko­lej­ne stro­fy życia mil­kną
We mgle
Tam wszys­tko jest wy­raźniej­sze
I le­piej sma­kuje
Na­wet ta sa­ma słodycz twych ust ma in­ny smak
Na­wet i ja ja­kiś in­ny jestem

Przy cieniach przeszłości
Przy blas­ku tych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 października 2013, 13:36

11.11.2012 Nicość

Tyl­ko cza­sami gdy pat­rzę wstecz
W zim­ny wichro­wy po­ranek
Przy og­niu w sza­le płomieni
Wspo­minam ciebie jak chciałaś

Kar­ty his­to­rii pożera ten żywioł
Nie było nam da­ne
I już nig­dy nie będzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 11 listopada 2012, 13:50

"We mgle" 28.05.2012

Zry­wając wspom­nienia myśli
O tam właśnie przy wjeździe
Przy szpo­nach te­go dębu wiel­kiego
Za­gubiony w ciszy cienia
Na­dal szu­kając cze­goś co było
No tak w tym chaosie dmuchawców
No prze­cież mo­wie ze tam [...] — czytaj całość

wiersz • 28 maja 2012, 22:02

Ta sa­ma dro­ga Te sa­me od­ległości Te sa­me oso­by
Tyl­ko ja ja­kiś in­ny
Ja­koś dziw­nie zagubiony 

myśl • 23 maja 2012, 20:45

pro­mienie słońca w zachodzie
szmer mgieł wie­czor­nych
krzyk wiat­ru przy rzece

już przes­tały
wzbudzać emocje 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 kwietnia 2012, 19:40

Kochana 11.04.2012

Tam­te pod­muchy wiat­ru
Tam­te szme­ry drzew
Ciche pod­ry­gi stru­myka
Nie zba­dane miejsca
Myśli nieogar­nięte
Czas nie prze­byty
Szum wiat­ru pod­po­wiada drogę
Wśród gwiazd i cienia
Księżyca w krwa­wej pełni
Nie muszę ot­wierać oczu
Pra­wie na śle­po idę
Ko­lej­ne chwile
Każda sekunda
Już czu­je twój od­dech
Już słyszę bi­cie twe­go serca
Już jes­tem szczęśliwy 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 11 kwietnia 2012, 18:15

? 29.03.2012

cu­dow­nie znów cisza i spokój
chłod­ny po­wiew wiat­ru
i nikt mnie nie go­ni

ja mam to co być miało
po­ran­ki by­wają piękne
cza­sami jeszcze po­myśle

dob­rze pa­miętam
tam­ten szum wiat­ru
nie za­pomnę nig­dy

tych kłosów na po­lu
szu­mu rze­ki w po­ran­ku
i twej bliskości

A tak to ona
od­chodzi
najszybciej 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 29 marca 2012, 08:27

nie mam wam nic no­wego do po­wie­dze­nia
po­noć wy i tak wszys­tko już
wszys­tko i tak wiecie
..............................................................
..............................................................
a jed­nak ciągle py­tacie
dlacze­go ?? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 marca 2012, 09:33

No­wy początek jest końcem te­go co było 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 listopada 2011, 17:13

Jeśli ktoś bieg­nie
W po­goni za lep­szym jut­rem
Nie próbuj go zat­rzy­mać

Bieg­nij z nim
Na­wet nie wiesz ile może cie nauczyć 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 października 2011, 23:45

samothnick

Gdzieś ponad czasem i myślą uwieziony czekam

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

samothnick

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność